Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. TOEPASSELIJKHEID

* IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

JUNIOR STEPS (THIMAC BVBA)

KOPER

IEDERE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE MET JUNIOR STEPS (THIMAC BVBA) EEN CONTRACTUELE RELATIE VAN WELKE AARD DAN OOK STAAT OF KOMT TE STAAN.

CONSUMENT KOPER

IEDERE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE, UITSLUITEND VOOR NIET-BEROEPSMATIGE DOELEINDEN, OP DE MARKT GEBRACHT PRODUCTEN OF DIENSTEN VERWERFT OF GEBRUIKT.

PRODUCTEN

HET ONDERWERP VAN EEN OF MEERDERE OVEREENKOMSTEN.

WEBSITE(S)

DE VOLGENDE WEBSITES (TEZAMEN OF AFZONDERLIJK), DIE DOOR JUNIOR STEPS (THIMAC BVBA) BEHEERD WORDEN, VERDER WORDT 'JUNIOR STEPS (THIMAC BVBA)' VERNOEMD ALS 'JUNIOR STEPS'

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN VAN JUNIOR STEPS ALSMEDE OP ALLE MET JUNIOR STEPS AANGEGANE OVEREENKOMSTEN.

* NAAST DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN, INDIEN NADRUKKELIJK AANGEGEVEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN. MOCHTEN ER TUSSEN DE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERSCHILLEN BESTAAN, DAN GELDEN IN BEGINSEL DE BEPALINGEN UIT DE AANVULLENDE VOORWAARDEN BOVEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD.

* VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN UITSLUITEND WORDEN AFGEWEKEN INDIEN DIT UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN. DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN BLIJVEN IN DAT GEVAL ONVERKORT VAN KRACHT.

* ALGEMENE VOORWAARDEN DIE DE KOPER HANTEERT ZIJN NIET VAN TOEPASSING, TENZIJ HIERMEE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK DOOR JUNIOR STEPS IS INGESTEMD.

* JUNIOR STEPS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP IEDER OGENBLIK TE WIJZIGEN EN/OF AAN TE VULLEN VOOR TOEKOMSTIGE BESTELLINGEN.

* DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN JUNIOR STEPS EN/OF HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING/RESERVERING AANVAARDT DE KOPER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALSMEDE ALLE ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN ZOALS DIE STAAN VERMELD OP DE WEBSITE.

* JUNIOR STEPS IS BEVOEGD BEROEP TE DOEN OP DERDEN BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST MET DE KOPER.

 

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

* AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

* EEN OP NAAM GESTELDE OFFERTE HEEFT EEN GELDIGHEIDSDUUR VAN TWEE (2) WEKEN, TENZIJ EEN ANDERE TERMIJN IN DE OFFERTE STAAT VERMELD.

* EEN OVEREENKOMST KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT EEN ORDERBEVESTIGING AAN DE KOPER IS OVERHANDIGD DAN WEL, IN HET GEVAL HET AANBOD VIA DE WEBSITE IS GEDAAN, PER E-MAIL IS VERZONDEN NAAR HET DOOR KOPER OPGEGEVEN E-MAILADRES.

* KOPER EN JUNIOR STEPS KOMEN UITDRUKKELIJK OVEREEN DAT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEVORMEN EEN GELDIGE OVEREENKOMST TOT STAND KAN KOMEN. MET NAME OOK HET ONTBREKEN VAN EEN GEWONE HANDTEKENING DOET NIET AF AAN DE VERBINDENDE KRACHT VAN HET AANBOD EN DE AANVAARDING DAARVAN. DE ELEKTRONISCHE BESTANDEN VAN JUNIOR STEPS GELDEN HIERBIJ, VOOR ZOVER DE WET DAT TOELAAT, ALS EEN VERMOEDEN VAN BEWIJS.

* INFORMATIE, AFBEELDINGEN, MONDELINGE MEDEDELINGEN, OPGAVEN ETC. MET BETREKKING TOT ALLE AANBIEDINGEN EN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN DIE TELEFONISCH OF VIA E-MAIL WORDEN VERSTREKT WORDEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK (WEER)GEGEVEN OF GEDAAN.

 

3. PRIJZEN

* ALLE PRIJZEN ZIJN UITGEDRUKT IN EURO'S EN ZIJN INCLUSIEF BTW

* SPECIALE AANBIEDINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

* DE KOPER IS DE PRIJS VERSCHULDIGD DIE JUNIOR STEPS IN HAAR BEVESTIGING CONFORM ARTIKEL 2.3 VAN DEZE VOORWAARDEN AAN HAAR HEEFT MEDEGEDEELD. KENNELIJKE (MANIPULATIE-) FOUTEN IN DE PRIJSOPGAVE, ZOALS EVIDENTE ONJUISTHEDEN, KUNNEN OOK NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST DOOR JUNIOR STEPS WORDEN GECORRIGEERD.

* LEVERINGSKOSTEN WORDEN DUIDELIJK AAN DE KOPER MEDEGEDEELD PER E-MAIL. TEN AANZIEN VAN BEPAALDE BETAALMETHODEN GELDEN NADERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE BEZORGMETHODE EN DE EVENTUELE KOSTEN. DIT WORDT DUIDELIJK AAN DE KOPER MEDEGEDEELD. BIJ BESTELLING BOVEN DE 60 EURO, IS DE VERZENDING IN BELGIE GRATIS, VERZENDING NAAR ANDERE LANDEN, HIERVAN WORDT DE KOPER PER E-MAIL OP DE HOOGTE GESTELD BIJ BESTELLING/RESERVERING. DEZE VERBINTENIS IS NIET BINDEND OVER ALLE PRODUCTEN EN AANBIEDINGEN.

 

4. BETALING

* BIJ BESTELLINGEN PER E-MAIL, WORDT DE WIJZE VAN BETALING BEPAALD DOOR JUNIOR STEPS EN DE KOPER.

JUNIOR STEPS KAN DE BETALINGSMOGELIJKHEDEN IN DE TOEKOMST UITBREIDEN.

* IN HET GEVAL DOOR JUNIOR STEPS EEN BETALINGSTERMIJN IS AFGESPROKEN GELDT DAT DOOR HET ENKEL VERSTRIJKEN VAN DEZE TERMIJN DE KOPER IN VERZUIM IS. BETALINGSTERMIJNEN KUNNEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK (PER E-MAIL) WORDEN OVEREENGEKOMEN ONDER ALSDAN TE STELLEN EN OVEREEN TE KOMEN VOORWAARDEN.

* BIJ NIET OF NIET TIJDIGE BETALING DOOR KOPER IS KOPER OVER HET OPENSTAANDE BEDRAG RENTE VERSCHULDIGD TER HOOGTE VAN DE WETTELIJK INTERESTVOET, TE REKENEN VANAF DE DAG WAAROP DE BETALING UITERLIJK PLAATS HAD MOETEN VINDEN TOT AAN DE DAG DER ALGEHELE VOLDOENING.

* TEN LASTE VAN DE KOPER KOMEN TEVENS ALLE (BUITEN-)GERECHTELIJKE KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE JUNIOR STEPS, ALS GEVOLG VAN DE NIET NAKOMING DOOR DE KOPER VAN DIENS (BETALINGS-) VERPLICHTINGEN, HEEFT MOETEN MAKEN.

* IN GEVAL VAN NIET TIJDIGE BETALING IS JUNIOR STEPS BEVOEGD DE OVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG TE ONTBINDEN OF (VERDERE) LEVERING OP TE SCHORTEN TOT HET MOMENT WAAROP DE KOPER DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VOLLEDIG IS NAGEKOMEN, DE BETALING VAN VERSCHULDIGDE RENTE EN KOSTEN DAARONDER BEGREPEN.

 

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

* BESTELLINGEN WORDEN ZO SNEL MOGELIJK AFGELEVERD. BEHOUDENS ANDERE BEPALING, IS DE UITERSTE LEVERINGSTERMIJN IS DERTIG (30) DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING. BEHALVE VOOR EEN CONSUMENT KOPER GELDT GENOEMDE LEVERTIJD SLECHTS ALS INDICATIE, DERHALVE KUNNEN HIERAAN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN. * INDIEN EEN PRODUCT, DAT TIJDELIJK NIET OP VOORRAAD IS DOOR DE KOPER WORDT BESTELD, ZAL JUNIOR STEPS DE CONSUMENT/KOPER ELEKTRONISCH HIERVAN OP DE HOOGTE STELLEN. * LEVERINGEN VINDEN PLAATS OP HET DOOR DE KOPER TIJDENS DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OPGEGEVEN ADRES. INDIEN NIEMAND AANWEZIG OP TIJDSTIP VAN LEVERING ZAL ER EEN BRIEF ACHTERGELATEN WORDEN ZODAT HET PAKKET KAN AFGEHAALD WORDEN IN HET DICHTSTBIJZIJNDE POSTKANTOOR. * ZODRA DE TE LEVEREN PRODUCTEN OP HET OPGEGEVEN AFLEVERADRES ZIJN GELEVERD, GAAT HET RISICO, WAAR HET DEZE PRODUCTEN BETREFT, OVER OP DE KOPER. * INDIEN DE LEVERING IN GEDEELTEN GESCHIEDT (BIJVOORBEELD WANNEER SLECHTS EEN AANTAL MAAR NIET ALLE BESTELDE PRODUCTEN IN VOORRAAD ZIJN), DAN HEEFT JUNIOR STEPS HET RECHT IEDERE LEVERING ALS EEN AFZONDERLIJKE TRANSACTIE TE BESCHOUWEN. * DE KOPER IS VERPLICHT HET GEKOCHTE BINNEN DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN AF TE NEMEN. BIJ GEBREKE DAARVAN IS JUNIOR STEPS GERECHTIGD DE BETALING VAN DE KOOPPRIJS VAN HET NIET AFGENOMEN GEDEELTE TE VORDEREN, DAN WEL DE OVEREENKOMST ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST ONTBONDEN TE BESCHOUWEN (MITS TERUGBETALING AAN DE KOPER VAN EVENTUEEL REEDS BETAALDE VOORSCHOTTEN VOOR HET PRODUCT IN KWESTIE). * ONLINE BESTELLINGEN KUNNEN GEWEIGERD WORDEN INDIEN HET PRODUCT VOOR DE BETALING REEDS IN DE WINKEL VERKOCHT IS . DE KLANT ZAL VIA E-MAIL HIERVAN OP DE HOOGTE GESTELD WORDEN.

 

6. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

* DE KOPER IS VERPLICHT DE PRODUCTEN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST NAUWKEURIG TE (DOEN) INSPECTEREN. KLACHTEN VAN KOPER, DIE BETREKKING HEBBEN OP GEBREKEN AAN HET PRODUCT OF DE LEVERING, DIE UITERLIJK WAARNEEMBAAR ZIJN, MOETEN DOOR DE KOPER BINNEN ZEVEN (7) DAGEN NA LEVERING (OF BINNEN ZEVEN (7) DAGEN NA FACTUURDATUM INDIEN DE PRODUCTEN NIET AAN KOPER (KONDEN) WORDEN GELEVERD), AAN JUNIOR STEPS SCHRIFTELIJK TER KENNISGEVING WORDEN GEBRACHT.

* DE KOPER, NIET ZIJNDE CONSUMENT KOPER, IS NIET GERECHTIGD DE PRODUCTEN, WAAROVER GEEN GEMOTIVEERDE KLACHTEN BESTAAN, TERUG TE ZENDEN. GESCHIEDT DIT ZONDER GELDIGE REDENEN TOCH, DAN KOMEN ALLE KOSTEN WELKE AAN TERUGZENDING ZIJN VERBONDEN, TEN LASTE VAN DE KOPER. JUNIOR STEPS IS IN DAT GEVAL VRIJ DE PRODUCTEN VOOR REKENING EN RISICO VAN DE KOPER ONDER DERDEN OP TE SLAAN EN, OP VERZOEK EN KOSTEN VAN DE KOPER, AAN DE KOPER TERUG TE ZENDEN.

 

7. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING

* DE CONSUMENT KOPER KAN, VOLGENS DE BELGISCHE WET BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN, DE VOORLICHTING EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT VAN 6 APRIL 2010 (HIERNA "W.M.P.C."), BINNEN VEERTIEN (14) WERKDAGEN NA AFLEVERING VAN HET PRODUCT ZONDER BOETE EN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN HET VERZAKINGSRECHT UITOEFENEN. VAN DIT VERZAKINGSRECHT ZIJN UITGEZONDERD. ER IS GEEN VERZAKINGSRECHT WANNEER HET PRODUCT EN DE VERPAKKING NIET MEER IN ORIGINELE, COMPLETE, ONBESCHADIGDE EN ONGEBRUIKTE STAAT VERKEREN. ALLE MEEGEZONDEN DOCUMENTATIE, GARANTIEBEWIJZEN, GIFTS EN VERPAKKINGSMATERIALEN DIENEN TE WORDEN GEVOEGD BIJ DE RETOURZENDING. DE RETOURZENDING DIENT TE GEBEUREN OP LASTE VAN DE KOPER , OOK VERZENDINGSKOSTEN ZIJN TEN ZIJNE LASTE. IN GEVAL HIJ ZIJN VERZAKINGSRECHT UITOEFENT, IS DE CONSUMENT KOPER VERPLICHT HET ONTVANGEN PRODUCT BINNEN VEERTIEN (14) Kalenderdagen NA DE LEVERING HIER MELDING VAN TE MAKEN BIJ JUNIOR STEPS. HET PRODUCT DIENT VERVOLGENS IN DE STAAT WAARIN DE CONSUMENT KOPER HET PRODUCT HEEFT ONTVANGEN TE WORDEN GERETOURNEERD AAN JUNIOR STEPS, MET VERMELDING VAN ZIJN BANKREKENINGNUMMER. DE KOSTEN VOOR HET TERUGZENDEN VAN HET PRODUCT ZIJN VOOR REKENING VAN DE CONSUMENT KOPER.

* INDIEN DE CONSUMENT KOPER VAN HET VERZAKINGSRECHT ZOALS VERMELD IN HET VORIGE LID GEBRUIK HEEFT GEMAAKT, DAN DRAAGT JUNIOR STEPS BINNEN TIEN (10) DAGEN ZORG VOOR TERUGBETALING VAN HET DOOR DE CONSUMENT KOPER AAN JUNIOR STEPS BETAALDE MIDDELS EEN BANK OVERSCHRIJVING OP HET REKENINGNUMMER DAT JUNIOR STEPS VAN DE CONSUMENT KOPER HIERTOE AANGEWEZEN HEEFT GEKREGEN.

* JUNIOR STEPS IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE -DIEFSTAL OF VERLIES DAARONDER BEGREPEN- DIE BIJ TERUGZENDING AAN DE VERPAKKING OF HET PRODUCT ONTSTAAT.

* OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 80, §4, 2° W.M.P.C. KAN DE CONSUMENT KOPER GEEN VERZAKINGSRECHT UITOEFENEN VOOR OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN PRODUCTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT KOPER ZIJN VERVAARDIGD OF DIE EEN DUIDELIJK PERSOONLIJK KARAKTER HEBBEN OF DIE DOOR HUN AARD NIET KUNNEN WORDEN TERUGGEZONDEN OF SNEL KUNNEN BEDERVEN OF VEROUDEREN.

* INDIEN HET PRODUCT NIET CONFORM DE VOORWAARDEN VAN HET VERZAKINGSRECHT IS ONTVANGEN DAN WORDT HET AANKOOPBEDRAG NIET GERESTITUEERD. HET PRODUCT BLIJFT EIGENDOM VAN KOPER WELKE VERPLICHT IS HAAR EIGENDOM BINNEN TWEE WEKEN AF TE HALEN. OP VERZOEK VAN DE KOPER KAN HET PRODUCT OOK WORDEN BEZORGD.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

* EIGENDOM VAN EEN PRODUCT GAAT, NIETTEGENSTAANDE DE FEITELIJKE LEVERING, PAS OP DE KOPER OVER, NADAT DEZE DE BETALING DIE VERSCHULDIGD IS VOOR DIT PRODUCT VOLLEDIG HEEFT VOLDAAN, DAARONDER MEDE BEGREPEN VERGOEDING VAN RENTE EN KOSTEN.

* DE KOPER MAG DE PRODUCTEN, VOORDAT DE EIGENDOM DAARVAN IS OVERGEGAAN, NIET BELASTEN, VERKOPEN, DOORLEVEREN, VERVREEMDEN OF ANDERSZINS BEZWAREN.

 

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER, JUNIOR STEPS

* IN BEGINSEL GELDT VOOR DOOR JUNIOR STEPS GELEVERDE PRODUCTEN DE GARANTIE, ZOALS DEZE DOOR DE FABRIKANT VAN HET DESBETREFFENDE ARTIKEL WORDT VASTGESTELD. INDIEN DE AFGELEVERDE ZAAK NIET AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDT, DAN DIENT KOPER BINNEN EEN TERMIJN VAN TWEE MAANDEN NA ONTDEKKING HIERVAN, JUNIOR STEPS IN KENNIS TE STELLEN. CONSUMENT KOPERS KOMEN DE RECHTEN TOE ZOALS DIE IN DE ARTIKELEN 1649BIS T.E.M. 1649OCTIES VAN HET BURGERLIJK WETBOEK ZIJN OPGENOMEN.

* INDIEN JUNIOR STEPS OM WELKE REDEN DAN OOK GEHOUDEN IS ENIGE SCHADE TE VERGOEDEN AAN EEN KOPER DIE GEEN CONSUMENT KOPER IS DAN ZAL DIE VERGOEDING NOOIT HOGER ZIJN DAN EEN BEDRAG GELIJK AAN DE FACTUURWAARDE MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DIENST WAARDOOR DE SCHADE IS VEROORZAAKT.

* ONVERMINDERD HET IN DIT ARTIKEL BEPAALDE, KAN ER GEEN SPRAKE ZIJN VAN GARANTIE IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

* INDIEN DE SLIJTAGE ALS NORMAAL KAN WORDEN BESCHOUWD

* INDIEN ER VERANDERINGEN IN OF AAN HET PRODUCT ZIJN AANGEBRACHT, WAARONDER BEGREPEN REPARATIES DIE NIET MET TOESTEMMING VAN JUNIOR STEPS OF DE FABRIKANT ZIJN VERRICHT;

* INDIEN DE ORIGINELE FACTUUR NIET KAN WORDEN OVERGELEGD, IS GEWIJZIGD OF ONLEESBAAR GEMAAKT;

* INDIEN GEBREKEN HET GEVOLG ZIJN VAN NIET MET DE BESTEMMING CORRESPONDEREND OF ONOORDEELKUNDIG GEBRUIK;

* INDIEN BESCHADIGING IS ONTSTAAN DOOR OPZET, GROVE ONACHTZAAMHEID OF NALATIG ONDERHOUD.

* DE KOPER DIE GEEN CONSUMENT KOPER IS, IS GEHOUDEN JUNIOR STEPS TE VRIJWAREN VAN ENIGE AANSPRAAK DIE DERDEN TER ZAKE VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST TEGEN JUNIOR STEPS ZOUDEN KUNNEN DOEN GELDEN (BIJV. GEVOLGSCHADE), VOOR ZOVER DE WET ER ZICH NIET TEGEN VERZET DAT DE DESBETREFFENDE SCHADE EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE KOPER DIENEN TE KOMEN.

* HET IS MOGELIJK DAT JUNIOR STEPS OP HAAR WEBSITE LINKS OPNEEMT NAAR ANDERE WEBSITES DIE MOGELIJK INTERESSANT OF INFORMATIEF VOOR DE BEZOEKER ZIJN. DERGELIJKE LINKS ZIJN LOUTER INFORMATIEF. JUNIOR STEPS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF HET GEBRUIK DAARVAN.

* WANNEER ER VOOR HET ACHTERHALEN VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT OF ONDERDEEL VAN HET PRODUCT, WELKE IS UITGESLOTEN VAN GARANTIE, ONDERZOEKSKOSTEN WORDEN GEMAAKT EN DEZE KOSTEN OP GROND VAN ARTIKEL 9.3 UITGESLOTEN BLIJKEN TE ZIJN VAN GARANTIE, DAN ZIJN DEZE KOSTEN ALTIJD VOOR REKENING VAN DE KOPER. JUNIOR STEPS STREEFT ERNAAR HIERVAN VAN TEVOREN MELDING TE MAKEN. HET ACHTERWEGE BLIJVEN VAN DEZE MELDING ONTSLAAT DE KOPER NIET VAN DE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN DEZE KOSTEN.

* WANNEER AAN HET HERSTELLEN VAN EEN DEFECT KOSTEN ZIJN VERBONDEN EN DEZE HERSTELLING OP GROND VAN ARTIKEL 9.3 UITGESLOTEN BLIJKT TE ZIJN VAN GARANTIE, DAN WORDT DE KOPER HIERVAN OP DE HOOGTE GESTELD. WANNEER DE KOPER NIET UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AKKOORD GAAT MET DE KOSTENOPGAVE, DAN KAN ZIJ HAAR EIGENDOM RETOUR ONTVANGEN TEGEN BETALING VAN DE ONDERZOEKSKOSTEN. WANNEER DE KOPER DEZE ONDERZOEKSKOSTEN ZES (6) MAANDEN NA HET AANBIEDEN VAN DE KOSTENBEGROTING NOG NIET HEEFT BETAALD, DAN VERVALT HET EIGENDOM VAN HET PRODUCT AAN JUNIOR STEPS.

* WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VIRUSSEN EN SCHADE AAN UW COMPUTER, TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN UW BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET DOWNLOADEN VAN ENIG MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE.

* IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP DEZE WEBSITE VERMELD.

 

10. OVERMACHT

* IN GEVAL VAN OVERMACHT IS JUNIOR STEPS NIET GEHOUDEN HUN VERPLICHTINGEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ NA TE KOMEN. JUNIOR STEPS IS GERECHTIGD HAAR VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN VOOR DE DUUR VAN DE OVERMACHT.

* ONDER OVERMACHT WORDT VERSTAAN ELKE VAN HAAR WIL ONAFHANKELIJKE OMSTANDIGHEID WAARDOOR DE NAKOMING VAN HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDT VERHINDERD. TOT DIE OMSTANDIGHEDEN BEHOREN ONDER MEER STAKINGEN, BRAND, BEDRIJFSSTORINGEN, ENERGIESTORINGEN, STORINGEN IN EEN (TELECOMMUNICATIE-)NETWERK OF VERBINDING OF GEBRUIKTE COMMUNICATIESYSTEMEN EN/OF HET OP ENIG MOMENT NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE WEBSITE, NIET OF NIET-TIJDIGE LEVERING VAN TOELEVERANCIERS OF ANDERE INGESCHAKELDE DERDEN EN HET ONTBREKEN VAN ENIGE VIA OVERHEIDSWEGE TE VERKRIJGEN VERGUNNING.

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

* DE KOPER ERKENT UITDRUKKELIJK DAT ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN WEERGEGEVEN INFORMATIE, MEDEDELINGEN OF ANDERE UITINGEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF DE WEBSITE BERUSTEN BIJ JUNIOR STEPS, HAAR TOELEVERANCIERS OF ANDERE RECHTHEBBENDEN.

* ONDER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WORDEN VERSTAAN OCTROOI-, AUTEURS-, MERK-, TEKENINGEN- EN MODELLENRECHTEN EN/OF ANDERE (INTELLECTUELE EIGENDOMS)RECHTEN, WAARONDER AL DAN NIET OCTROOIEERBARE TECHNISCHE EN/OF COMMERCIËLE KNOWHOW, METHODEN EN CONCEPTEN.

* HET IS DE KOPER VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EN/OF WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DIT ARTIKEL, ALS BIJVOORBEELD REPRODUCTIE ZONDER UITDRUKKELIJKE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN JUNIOR STEPS, HAAR TOELEVERANCIERS OF ANDERE RECHTHEBBENDEN, TENZIJ HET LOUTER GAAT OM PRIVÉGEBRUIK VAN HET PRODUCT ZELF.

 

12. PERSOONSGEGEVENS

* JUNIOR STEPS ZAL DE GEGEVENS VAN DE KOPER UITSLUITEND VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET HAAR PRIVACY STATEMENT.

* JUNIOR STEPS NEEMT DAARBIJ DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING IN ACHT.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

* OP ALLE AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN IS UITSLUITEND BELGISCH RECHT VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN DE PRINCIPES VAN RECHTSCONFLICTEN IN DE RUIMTE.

* DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET WEENS KOOPVERDRAG WORDT UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

* ALLE GESCHILLEN DIE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT AANBIEDINGEN VAN JUNIOR STEPS, OF OVEREENKOMSTEN DIE MET HAAR GESLOTEN ZIJN, WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTER TE GENT, TENZIJ EEN DWINGENDE WETSBEPALING UITDRUKKELIJK EEN ANDERE RECHTER ALS BEVOEGD AANWIJST.

 

16. DIVERSE BEPALINGEN

* JUNIOR STEPS ZONHOVEN IS GEVESTIGD TE 3520 ZONHOVEN , RODE KRUISWEG 2

* BTW 0884 080 368

* GELIEVE ALLE CORRESPONDENTIE AANGAANDE EEN OVEREENKOMST OF DEZE VOORWAARDEN TE ZENDEN AAN JUNIORSTEPS OP VOORMELD ADRES OF NAAR HET E-MAIL ADRES INFO@JUNIORSTEPS.BE

* DE JUNIOR STEPS KLANTENSERVICE (011 81 66 79) IS BEREIKBAAR VOOR INFORMATIE OP WERKDAGEN VAN 10.00 TOT 12.00 UUR EN 13.30 TOT 18.30 UUR , OP ZATERDAG VAN 9.30 TOT 18.30 UUR, GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG.

* INDIEN KLACHTEN WORDEN GEMELD AAN JUNIOR STEPS, WORDT DE CONSUMENT KOPER IN ELK GEVAL BINNEN DE VIJF (5) WERKDAGEN INGELICHT OVER DE TERMIJN WAARIN HIJ VAN JUNIOR STEPS EEN VOORSTEL TOT OPLOSSING VAN HET GESCHIL ZAL ONTVANGEN.

* INDIEN ENIGE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONWETTIG, NIETIG OF VOOR ENIGE ANDERE REDEN NIET AFDWINGBAAR ZOU ZIJN DAN ZAL DEZE VOORWAARDE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN AFGESCHEIDEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN NIET DE GELDIGHEID EN AFDWINGBAARHEID VAN DE OVERIGE BEPALINGEN BEÏNVLOEDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN DE KOPER EN JUNIOR STEPS MET BETREKKING TOT DE ERIN OPGENOMEN MATERIE.